Site Loader

Najczęstsze definicje wskazują na związek podręcznika z programem nauczania, inne – odnosząc się do podręczników bardziej szczegółowo – rozpatrują ten rodzaj książki w kategoriach narzędzia dydaktycznego, od którego poziomu, systemu informacyjnego i doboru ćwiczeń zależą jej funkcje dydaktyczne. Nie ulega wątpliwości, że podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl są przedmiotem zainteresowania ze względu na fakt, że są narzędziem o bardzo szerokim oddziaływaniu, zwłaszcza w kształtowaniu wiedzy człowieka.

Jak nadal postrzegany jest podręcznik?

Inne definicje przedstawiają podręcznik jako gatunek tekstu o specyficznym charakterze treści, realizacji celów edukacyjnych i redakcji mającej na celu optymalizację procesu percepcji wiedzy. Innymi słowy, podręcznik jest typem tekstu, który się wyróżnia:

  • faktów,
  • wybór naukowy i edukacyjny;
  • aspekt wiadomości i metoda transmisji;
  • konkretnego języka;
  • sposób prezentacji materiału;
  • prace redakcyjne.

Bardzo często spotyka się też definicje, które określają podręczniki jako mające dwóch adresatów: ucznia, dla którego pełnią funkcje dydaktyczne, i nauczyciela, dla którego są głównym narzędziem badawczym.

Jakie jest znaczenie podręcznika w edukacji?

Podręcznik funkcjonuje w dyskursie dydaktycznym – rodzaju praktyki komunikacyjnej związanej z instytucjonalnym procesem uczenia się – procesem uczenia się, który wymaga przekazywania wiedzy przeformułowanej zgodnie z zasadami dydaktycznymi (w celu udostępnienia jej mniej wykwalifikowanemu adresatowi). Wybór konkretnego podręcznika będzie również zależał od czynników kontekstowych.

Kontekst podręcznika w dyskursie dydaktycznym

Najszerszym z nich jest ogólny kontekst społeczno-kulturowy, który obejmuje idee, preferowane systemy wartości osadzone w głównych długoterminowych celach kształcenia, na których opierają się schematy uczenia się danego przedmiotu. Jak podkreślają badacze, obecnie jest to ciągle zmieniający się kontekst, ze względu na gwałtowne zmiany cywilizacyjne w ostatnich dekadach i związane z nimi zmiany w potrzebach edukacyjnych ludzi. Autorzy raportu Komisji Europejskiej identyfikują je, wskazując, że uczniowie nie tyle opanowują wiedzę, ile uczą się metod i tzw. kompetencji kluczowych, które pozwalają im funkcjonować w otaczającej rzeczywistości. W tym wszelkie podręczniki pełnią bardzo ważną funkcję z wielu względów. Wszystko zależy od ich odpowiedniego wykorzystania tego rodzaju książki oraz od dokonania właściwego wyboru.

 

Post Author: Kasia